Terms & Conditions

Returns can be made within 14 days from your order date.
The amount of your purchase will be refunded within 10 business days.
Only unworn returns with the original tags attached can be accepted.
FEE is not responsible for damaged or lost packages in the mail
and has the right to refuse shipping to areas in the world that FEE deems unsafe for transportation.
Import costs & custom duties are for the customer. 
Got any questions?
Please call our Customer Care on +31 46 423 40 56 or send an e-mail to info@feecollective.com.

  


ALGEMENE VOORWAARDEN

FEE COLLECTIVE

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr: 57488096

E-mailadres: info@feecollective.com

BTW nummer: NL852602716B01

Klantenservice: +31 46 423 40 56

 

Artikel 1 | Algemeen

 

1.1. De Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van FEE zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van FEE. Door te bestellen, geef je aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze Voorwaarden kosteloos toegezonden worden.

 

1.2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling

 

2.1. De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat je een bestelling plaatst door op de knop ‘Plaats bestelling’ te klikken op het bestelformulier (het laatste formulier in het bestelproces met productbeschrijving en factuuradres). FEE verwerkt daarna direct je bestelling.

 

2.2. Ter bevestiging van je bestelling ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres. Indien je onverhoopt geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch van kracht.

 

2.3. FEE doet haar best de afbeeldingen van de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk te tonen. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor FEE.

 

2.4. De prijzen op de FEE shop zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. FEE heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.

 

2.5. FEE is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt FEE dit binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.

 

Artikel 3 | Aanbiedingen

 

3.1. Alle aanbiedingen op FEE zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. FEE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging. Op aanbiedingen kun je geen abonnement afsluiten.

 

3.2. De op de FEE website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

 

3.3. Kortingscodes, uitgegeven door FEE, kunnen te allen tijde en zonder enkele opgaaf van reden op inactief worden gezet.

 

Artikel 4 | Verzendkosten

 

4.1. FEE rekent 7,25 euro verzendkosten binnen Nederland. Bij geplaatste bestellingen van boven de 200 euro en levering binnen Nederland, rekent FEE geen verzendkosten.

 

Artikel 5 | Levering

 

5.1. FEE streeft ernaar om je bestelling binnen Nederland binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 3 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (omdat de bestelling bijvoorbeeld tijdelijk niet op voorraad is) of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je zo spoedig mogelijk na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heb je het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

 

5.2. Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.

 

5.3. Indien FEE gegevens van je nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat je deze juist en volledig aan FEE ter beschikking hebt gesteld.

 

Artikel 6 | Verzending & Transport

 

6.1. Gedurende het transport van de producten zal FEE het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat op jou over op het moment van aflevering.

 

6.2. FEE verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van PostNL. Het pakket of de pakketten moeten persoonlijk in ontvangst worden genomen.

 

6.3. De bezorger van PostNL laat een kennisgeving achter bij geen gehoor (wanneer je niet thuis bent). Op de kennisgeving staat een ‘Niet Thuis’ code. Door in te loggen op www.postnl.nl/ontvangen en daar de code in te voeren kun je zelf aangeven wanneer je het pakket bezorgd wilt hebben. De precieze instructies staan op het briefje en op de website van PostNL.

 

Artikel 7 | Betalen en Betaalmogelijkheden

 

7.1. Bij FEE kun je kiezen uit 5 (zegge: vijf) veilige manieren van betalen: iDeal, Mastercard, Visa, American Express en PayPal.

 

7.2. Betalingen met Mastercard, Visa, American Express of iDEAL verlopen via beveiligde verbindingen van Ingenico/Ogone. Deze partij behoort tot de meest betrouwbare betaalplatformen van Europa.

 

7.3. Als je bij betaalmethodes voor de optie PayPal kiest, vindt je betaling plaats via een beveiligde verbinding bij PayPal.

 

7.4. FEE blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere aan FEE verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

 

Artikel 8 | Zichttermijn

 

8.1. FEE streeft ernaar dat al haar klanten tevreden zijn over de aankoop bij FEE. Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop, kun je na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 (zegge: veertien) dagen terugzenden met het retourformulier in je pakket.

 

Je kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort FEE binnen 14 (zegge: veertien) dagen via een e-mail met retouraanvraag aan info@feecollective.com op de hoogte te worden gesteld, waarna je het retourformulier invult. Het retourformulier dat je ontvangt via e-mail, wordt meegestuurd met de door jou bestelde artikelen.

 

8.2. Retourkosten zijn voor eigen rekening.

 

8.3. Badkleding, lingerie en accessoires worden –wegens hygiënische redenen- niet retour genomen door FEE.

 

8.4. Terugbrengen of -zenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is, niet is gedragen of gewassen en is voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking en (info)kaartjes. FEE behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar mening van FEE niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.

 

8.7. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan (met uitzondering van leveringskosten en eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 10 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden.

 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

 

9.1. De aansprakelijkheid van FEE voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van FEE.

 

Artikel 10 | Overmacht

 

10.1. In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke FEE niet aan te rekenen zijn.

 

10.2. In geval van overmacht waardoor FEE niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmacht toestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

 

Artikel 11 | Garantie

 

11.1. FEE garandeert dat de door haar te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dien je zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar.

 

11.2. Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

 

11.3. Na verloop van de in artikel 8.1 genoemde garantietermijn is FEE gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

 

11.4. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van FEE, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

Artikel 12 | Geschillen

 

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FEE partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

12.2. FEE zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 13 | Copyright foto’s en afbeeldingen

 

13.1. Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op FEE is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van FEE mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

 

13.2. Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FEE, word je gesommeerd het gebruik te staken en kan er een schadeclaim bij je worden ingediend.